Manastirea Sfantul Gherman
X

Acatistul Sfantului Gherman

Marime Font: A+ | A-

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino si Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru Numele Tău.

Doamne miluieşte,
Doamne miluieşte,
Doamne miluieşte,

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, care eşti în ceruri sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, fie voia Ta precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel viclean!

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici-un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor . Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, caci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte (de 12 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Feciorã şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit si S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică .
Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Condacul 1 :

Prea Cuviosului nostru Părinte Gherman, odrăslit în pământul Daciei Pontice, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale făcute înaintea Cerescului Părinte. Căci, prin rugăciunile sale, mari daruri ne-am învrednicit a dobândi de la Hristos, izvorul cel nesecat de bunătăţi.
Pentru aceasta cu toţii să-i cântăm, cu bună înţelepciune:
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu!

Icosul 1:

Îngerească viaţă petrecând pe pământ, Prea Cuvioase Părinte Gherman, te-ai depărtat de toate cele veselitoare ale lumii şi rănit fiind de dumnezeiască dragoste, ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, pentru care noi minunându-ne de biruinţa ta asupra puterilor vrăjmaşului celui potrivnic, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii noastre Ortodoxe strămoşeşti ;
Bucură-te, că din tinereţe ai luat chipul cel blând al smereniei ;
Bucură-te, că viaţa sihăstrească a fost mângâierea sufletului tău ;
Bucură-te, că pentru Hristos Domnul lumea ai părăsit ;
Bucură-te, cel ce în mânăstire şi în pustiu te-ai sălăşluit ;
Bucură-te, că în viaţă fiind, de trup te-au depărtat ;
Bucură-te, rugător mare al pustiului ;
Bucură-te, lauda cea curată a credincioşilor ;
Bucură-te, floare a cuvioşiei de Dumnezeu aleasă şi împodobită ;
Bucură-te, lauda cea vestită a pământului dintre Dunăre si Mare ;
Bucură-te, că pe Dumnezeu l-ai iubit mai mult decât proprii tăi părinţi ;
Bucură-te, că tinereţea ta ai adus-o ca jertfă curată lui Dumnezeu ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 2-lea :

Din pruncie doritor şi râvnitor vieţii îngereşti te-ai arătat Părinte Gherman, Prea Cuvioase, şi visteria cea nefurată a credinţei tale curate ai sporit-o, încât toţi se mirau de văpaia dragostei dumnezeieşti ce ardea întru tine; Pentru aceasta cântăm slavă lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 2-lea :

Născându-te din părinţi străromâni, binecredincioşi, în satul Casimcea, din Scythia Minor, unde a propovăduit evanghelia lui Hristos, Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, din tinereţe ai ales calea cea dreaptă a raiului, Prea Cuvioase Părinte Gherman; pentru aceasta de la toţi auzi cântare de laudă :
Bucură-te, că din părinţi drepmăritori ai răsărit ;
Bucură-te, vrednică pildă de înfrânare a tinerilor ;
Bucură-te, că de Ioan Casian te-ai legat sufleteşte ;
Bucură-te, că împreună pe calea învăţăturii aţi plecat ;
Bucură-te, că şi în oaste împreună aţi slujit ;
Bucură-te, că lui Hristos împreună v-aţi făgăduit ;
Bucură-te, că nedespărţiţi aţi rămas şi în monarhism ;
Bucură-te, că într-una din mânăstirile Scythiei Mici, împreună cu Ioan Casian, te-ai Nevoit şi lui Hristos Domnul cu credinţă aţi slujit ;
Bucură-te, că şi aici te-ai arătat pildă de ascultare desăvârşită ;
Bucură-te, lauda cea vestită a călugărilor osârduitori ;
Bucură-te, că ai împletit cu iscusinţă rugăciunea cu trupeştile nevoinţe ;
Bucură-te, tăinuitorule al duhovniceştii vieţuiri ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 3-lea

Puterile cereşti s-au minunat, văzându-te pe tine, Prea Cuvioase Părinte Gherman cum, în trup fiind, ai biruit, ispitele celui viclean, ca un înger pământesc ; pentru aceasta, înălţat fiind în cămările cereşti, priveşte către cei ce-ţi cer mijlocirile tale către Dumnezeu şi cu bunătatea ta părintească izbăveşte din toate nevoile pe cei ce cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 3-lea :

Cunoscând binecuvântarea vieţii mânăstireşti, împreună cu râvnitorul de Hristos Ioan Casian ai alergat, ca cerbul spre apele izvoarelor, şi te-ai sălăşluit într-una din mânăstirile din locurile natale unde ţi-ai făcut întru smerenie şi ascultare ucenicia ; pentru aceasta, sporindu-ţi cu înţelepciune nevoinţele, toţi te laudă, cântându-ţi :
Bucură-te, că te-ai arătat adevărat om ceresc ;
Bucură-te, că împreună slujitor ai fost cu îngerii ;
Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti ;
Bucură-te, râvnitorule iubitor al cuvioasei slujiri a Celui Preaînalt ;
Bucură-te, că nu ai cruţat ostenelile pentru a urma lui Hristos cu bunătate ;
Bucură-te, că prin smerenie ai dobândit cele înalte şi cu sărăcia cele bogate ;
Bucură-te, că prin mulţimea ostenelilor te-ai arătat a fi comoară duhovnicească ;
Bucură-te, săditorule şi harnic lucrătorule al viei celei duhovniceşti ;
Bucură-te, că te-ai arătat a fi jertfă curată asemenea lui Isaac ;
Bucură-te, că mintea ţi-ai înălţat-o la cugetarea cea despre Dumnezeu ;
Bucură-te, împreună rugătorule cu părintele Ioan Casian către Dumnezeu ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumezeu !

Condacul al 4-lea :

Învăluindu-ne viforul multor ispite şi furtunile multor nevoi, la limanul mijlocirilor tale către Dumnezeu scăpăm Prea Cuvioase Părinte Gherman, ca prin rugăciunile tale să prefaci toate tulburările noastre sufleteşti în bună linişte, ca astfel, prin tine, să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea :

Râvnitorul fiind după desăvârşire, împreună cu Prea Cuviosul Părinte Ioan Casian, ai plecat în căutarea de chipuri ale vieţuirii îngereşti, ajungând la obştile monahale şi sihăstriile din Siria, Palestina şi Egipt, unde te-ai îndulcit de ospaţul duhovnicesc al părinţilor pustiei şi de la dânşii ai învăţat căile desăvârşirii şi virtuţile cele înalte ; pentru aceasta credincioşii creştini îţi aduc laude, cântând fără tăcere :
Bucură-te, cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor omeneşti ;
Bucură-te, că pentru tine moartea a fost fără putere ;
Bucură-te, că nu te-ai uitat la cele trecătoare, de jos ;
Bucură-te, că ai iubit cele netrecătoare, de sus ;
Bucură-te, că prin neobosită veghe ai slujit lui Hristos ;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăvim de văpaia ispitelor ;
Bucură-te, pildă de învăţătură pentru cei tineri ;
Bucură-te, mângâierea celor ce sunt întristaţi ;
Bucură-te, mereu ascultătorule al celor ce-ţi cer ajutor în necazuri ;
Bucură-te, destoinicule învăţător al vieţii celei curate ;
Bucură-te, că pe Domnul cu bunăvoire L-ai slujit ;
Bucură-te, că Lui ai urmat prin buna ta vieţuire ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 5-lea :

Vieţuind în pustnicească ascultare, ai deprins rugăciunea neîncetată a minţii şi a inimii, smerenia şi ascultarea, după pilda părinţilor pustiei, şi ajungând tu însuţi vestit între cei mai renumiţi părinţi ai pustiei, ai urcat spre culmile înţelepciunii şi ale sfinţeniei, cântând fără încetare lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 5-lea :

Ca o lumină într-un sfeşnic te-ai arătat părinţilor pustiei, dar dorul după credinţa părinţilor rămaşi acasă şi liniştea locurilor natale te-au chemat ca un Caanan duhovnicesc, ai întemeiat aşezăminte mânăstireşti şi-ai rânduit viaţa de obşte după pilda pustiei; pentru aceasta, dimpreună cu cinul călugăresc îţi cântăm :
Bucură-te, făclie luminoasă care luminezi inimile noastre ;
Bucură-te, vrednică pildă de răbdare şi smerenie ;
Bucură-te, vrednicule ostenitor al pustiei ;
Bucură-te, că prin tine „Pustia a înflorit precum crinul” ;
Bucură-te, că în Dacia Pontică viaţa pustnicească o ai întărit cu pilda vieţuirii tale ;
Bucură-te, că prin post şi rugăciune te-ai întărit duhovniceşte ;
Bucură-te, că obştea „călugărilor sciţi” cu smerenie şi dragoste te-au ascultat ;
Bucură-te, că împreună rugător cu Sfântul Ioan Casian, te-ai făcut pentru Biserica şi neamul nostru ;
Bucură-te, că te-ai arătat crin cu bun miros şi mireasmă a pustiei ;
Bucură-te, că întăreşti pe credincioşi în credinţă ;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală ;
Bucură-te, că Apostolului Andrei ai urmat în propovăduirea Evangheliei lui Hristos ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 6-lea :

Plecând din Egipt spre pământul strămoşesc împreună cu Sfântul Ioan Casian, te-ai oprit la Constantinopol, Prea Cuvioase Părinte Gherman, şi darul preoţiei ai luat din mânt dumnezeiescului patriarh Ioan Gură de Aur ; pentru care mulţumind lui Dumnezeu, I-ai cântat : Aliluia !

Icosul al 6-lea :

Arătându-ne nouă tuturor calea care duce către Dumnezeu, Sfinte Cuvioase Părinte Gherman, pe toţi ne înveţi ca, prin înţelepciune şi cu a Duhului curăţire, să-I slujim Lui cu frică şi cu dragoste ; pentru aceasta, împărtăşindu-ne de ajutorul rugăciunilor tale către Tatăl ceresc, de la toţi auzi cântare ca aceasta :
Bucură-te, apărătorul dreptei credinţe ;
Bucură-te, mare sprijinitor al creştinătăţii ;
Bucură-te, stâlp de foc al credinţei nostre strămoşeşti ;
Bucură-te, că pe Hristos l-ai propovăduit în Sciţia ca într-un pământ al făgăduinţei ;
Bucură-te, că trăim în ţara noastră sub oblăduirea mijlocirilor tale către Dumnezeu ;
Bucură-te, că în toată vremea ne dai sprijin şi ajutor cu îndestulare ;
Bucură-te, că deşi ai fost în trup ai gustat dulceaţa raiului ;
Bucură-te, că rugăciunile tale sunt pentru noi scară către cer ;
Bucură-te, suflet binecuvântat de Dumnezeu ;
Bucură-te, că eşti fapta cea vie pentru toţi spre pilduire ;
Bucură-te, că te-ai logodit cu cereasca împărăţie ;
Bucură-te, că ţi-ai păzit curăţia trupului neîntinată ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 7-lea :

Împreună cu Ioan Casian postitorul, în cetatea lui Constantin, ai apărat buna cucernicie şi smerenia Sfântului Ioan cel cu Gură de Aur, care chema pe toţi la o viaţă cu adevărat creştină şi plăcută lui Dumnezeu, pentru care şi exil a suferit. Acestea cunoscând noi, Prea Cuvioase Părinte Gherman, cu dragoste şi credinţă te cinstim, cântând dimpreună cu tine lui Dumnezeu cântare de laudă : Aliluia !

Icosul al 7-lea :

Înţelegând că rugăciunea este plugăria sufletului, prin care ne curăţăm inimile de vicleşuguri şi răutăţi, la sinodul de la Stejar te-ai alăturat Sfântului Ioan, dulcele vorbitor şi vrednic liturghisitor ca Întâistătător al Constantinopolului şi împreună cu Sfântul Ioan Casian ai plecat la Roma ca să duci episcopului Inocenţiu scrisoarea clerului şi credincioşilor din cetatea lui Constantin de apărare a nevinovăţiei Sfântului Patriarh ; pentru aceasta toţi iubitorii de adevăr şi cucernicie îţi cântă :
Bucură-te, că rugăciunile tale s-au făcut scară către cer ;
Bucură-te, că pe Sfântul Ioan Gură de Aur, când era defăimat de cei răucredincioşi, l-ai apărat ;
Bucură-te, că până la Roma, întru apărarea lui, împreună cu Ioan Casian, ai călătorit ;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe ;
Bucură-te, dar dat nouă de către Dumnezeu ;
Bucură-te, rugător către Dumnezeu pentru turma Lui ;
Bucură-te, lauda Pontului ;
Bucură-te, trâmbiţa adevărului ;
Bucură-te, izvor de sfinţenie ;
Bucură-te, învăţător al înfrânării ;
Bucură-te, stea al vieţuirii celei duhovniceşti ;
Bucură-te, vrednicule îndrumător spre cele de sus ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 8-lea :

Deşi om cu fire ai fost, te-ai arătat, Prea Cuvioase Părinte Gherman, împreună cetăţean cu îngerii, căci ai vieţuit pe pământ ca şi cum n-ai fi avut trup, lepădând toată grija cea lumească ; pentru aceasta înţelepţit fiind de Dumnezeu, cu smerenie ţi-ai ascuns nevoinţele tale cele sfinte, povăţuindu-i neîncetat pe cei încredinţaţi ţie spre mântuire, ca să cânte fără tăcere lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 8-lea :

Având în suflet dumnezeiasca dorinţă de a te nevoi şi mai mult, cugetătorule de Dumnezeu ai cunoscut că sufletul nu poate să fie viu şi să se înalţe către Dumnezeu fără rugăciunea neîncetată ; pentru aceasta auzi de la toţi iubitorii de rugăciune cântare ca aceasta :
Bucură-te, lucrătorul rugăciunii celei curate ;
Bucură-te, că prin neîncetarea rugăciunii, îngerilor te-ai asemănat ;
Bucură-te, că rugăciunea, ca pe o scară la cele duhovniceşti, te-a ridicat ;
Bucură-te, că cei ce călătoresc cu rugăciunile tale cu pace se întorc la casele lor ;
Bucură-te, că binefăcătoarele tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu ;
Bucură-te, că ai împreunat rugăciunea cu fapta milosteniei ;
Bucură-te, că cei credincioşi, urmând pilda ta, se întăresc în harul primit de la Dumnezeu ;
Bucură-te, că prin nevoinţele tale, te-ai arătat locaş preacurat al Duhului Sfânt ;
Bucură-te, că te-au cunoscut ucenicii tăi văzător de Dumnezeu ;
Bucură-te, că ai fost împreună vorbitor cu îngerii ;
Bucură-te, că prin îndelungat post şi neîncetată rugăciune ţi-ai agonisit răbdare ;
Bucură-te, îngerule în trup pământesc ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 9-lea :

Nevoinţele tale pustniceşti au uimit pe toţi, iubitorii de pustie, de aceea prin gura prietenului tău, Sfântul Ioan Casian, te-au numit „Sfântul Părinte Gherman”, aducându-ţi cuvânt de cinstire şi laudă, şi toţi au învăţat să cânte, cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea :

Cuvintele şi învăţăturile tale duhovniceşti au hrănit sufletele căutătorilor de Dumnezeu şi iubitori de desăvârşire, pentru aceasta şi noi împărtăşindu-ne de aceste daruri mântuitoare îţi cântăm :
Bucură-te, al celor tineri prea întelept povăţuitor ;
Bucură-te, al celor bătrâni sprijinitor ;
Bucură-te, al curăţiei neobosit propovăduitor ;
Bucură-te, că eşti bucuria celor ce vin către pocăinţă ;
Bucură-te, plinitorule al frumuseţilor sihăstreşti ale strămoşilor noştri ;
Bucură-te, prea alese iubitorule şi cinstitorule al Casei lui Dumnezeu ;
Bucură-te, că pământul Daciei Pontice cu Sfinte biserici şi mânăstiri a fost împodobit;
Bucură-te, că prin poveţele tale ne-am învăţat că tăria neamului este dreapta credinţă;
Bucură-te, că de bună voie ai urmat sărăciei lui Hristos ;
Bucură-te, că ne-ai învăţat să nu adunăm bogăţii pieritoare ;
Bucură-te, că te-ai făcut pildă de smerenie şi iubire de oameni negrăită ;
Bucură-te, alungătorule al poftelor întinate ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu ;

Condacul al 10-lea :

Chip de mare învăţat al tainelor şi desăvârşirii ortodoxe te-ai arătat Sfinte Cuvioase Părinte Gherman, pentru aceasta mulţimea credincioşilor, prin rugăciunile tale, iertare de păcate dobândesc, cântând, împreună cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Înţelept al vremurilor te-ai arătat şi cu înţelepciune te-ai înfăţişat înaintea Dreptului Judecător, prin trecerea de la cele trecătoare la cele veşnice în cetatea Romei, ducând rugăciunile noastre înaintea Cerescului Părinte ; pentru aceasta toţi îţi cântăm :
Bucură-te, că vezi pururea faţa veşnicului Părinte ;
Bucură-te, că ai auzit cuvintele : „Bine slugă bună şi credincioasă intră întru bucuria Tatălui Meu” ;
Bucură-te, că numele tău în cartea veşniciei a fost scris ;
Bucură-te, căci astăzi te veseleşti în ceruri ;
Bucură-te, că de sus ţi-a venit răsplata pentru credinţa ta ;
Bucură-te, cela ce te-ai făcut celor din primejdii apărător ;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat amăgit de cele trecătoare ;
Bucură-te, candelă aprinsă în bezna nepăsării ;
Bucură-te, aducătorule de înviorare duhovnicească ;
Bucură-te, rugător neîncetat pentru sufletele noastre ;
Bucură-te, următor al nevoinţelor sihăstreşti şi pustniceşti ale părinţilor bisericeşti ;
Bucură-te, că prin asprele tale nevoinţe te-ai jertfit cu totul lui Dumnezeu ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu;

Condacul al 11-lea :

Cum te vom mări mai cu vrednicie, Prea Cuvioase Părinte Gherman, sau cu ce cuvinte vom cânta îndelunga-ţi răbdare şi iubire de cele dumnezeieşti. Căci fire omenească ai avut dar spre cele dumnezeieşti ai râvnit. Pentru aceasta cu toţii aducem, cântare de laudă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 11-lea :

Cu puterea Celui de sus fiind umbrit, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Gherman, cu îndrăzneală te-ai într-armat împotriva celui viclean şi ai biruit vicleşugurile lui ; pentru aceasta Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare cinsteşte pomenirea ta, zicând :
Bucură-te, trandafir odrăslit în pământul Daciei Pontice ;
Bucură-te, cel ce petreci împreună cu toţi sfinţii ;
Bucură-te, cel ce ai risipit meşteşugirile celui viclean ;
Bucură-te, chip duhovnicesc, luminat împodobit ;
Bucură-te, faptă vie vrednică de urmat de toţi creştinii ;
Bucură-te, temelie tare a credinţei Ortodoxe ;
Bucură-te, nădejde împlinită a celor ce te cheamă în ajutor spre mântuire ;
Bucură-te, că pe cei greşiţi îi întorci la pocăinţă ;
Bucură-te, a celor înstrăinaţi povăţuire ;
Bucură-te, vestitorule al bucuriilor duhovniceşti ;
Bucură-te, că pe cei iubitori de Hristos i-ai veselit ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 12-lea :

Pururea ocrotitor al Dobrogei de astăzi şi al întregii moşteniri strămoşeşti româneşti, Prea Cuvioase Părinte Gherman, prin chipul tău, ne binecuvintezi cu dragoste de părinte, povăţuindu-ne paşii spre împlinirea dreptei credinţe strămoşeşti şi îndemnându-ne să cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 12-lea :

Cu cântări cinstim pomenirea ta, fericind ostenelile tale şi neclintita ta râvnă pentru Hristos, lăudăm postirile şi privegherile tale neîncetate, binecuvântându-te ca pe un mare ajutător şi păzitor al nostru şi glăsuind :
Bucură-te, că pe binecredincioşii creştini dobrogeni cu rugăciunile tale îi ocroteşti
Bucură-te, că pomenirea nevoinţelor tale sihăstreşti şi pustniceşti, poporul nostru
dreptcredincios o împlineşte ;
Bucură-te, chipul cel adevărat al vieţii călugăreşti ;
Bucură-te, lauda cea mare a Dobrogei şi a întregii Românii ;
Bucură-te, risipitorule al gândurilor întunecate ;
Bucură-te, dar dumnezeiesc ;
Bucură-te, zid de scăpare al celor ce te cheamă în ajutor ;
Bucură-te, al ispitiţilor întărire ;
Bucură-te, cugetare de Dumnezeu neprihănită ;
Bucură-te, cel ce ai fost cu trupul nepângărit ;
Bucură-te, rază a credinţei dătătoare de bucurie duhovnicească ;
Bucură-te, că vei fi de-a pururea pomenit de credincioşii români ;
Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 13-lea :

O, Prea Cuvioase Părinte Gherman, lauda Bisericii Dobrogei şi a întregii Românii, părintele nostru duhovnicesc şi al tuturor celor ce cu dreaptă credinţă cinstesc pe Dumnezeu, ascultă acum puţina şi nevrednica noastră rugăciune, ce ţi-o aducem din toată inima, şi ne izbăveşte pe noi de năpastă, de primejdii, de dureri, de ispite şi de toşi vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, spre a cinsti neîncetat sfântă pomenirea ta, slăvind pe Dumnezeu cel pururea iubitor de oameni şi împreună cu tine cântându-i, în veacul ce va sa fie, cântare : Aliluia, Aliluia, Aliluia !

Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarăşi Icosul întâi : „Îngerească viaţă petrecând pe pământ, Prea Cuvioase Părinte Gherman,…” şi Condacul întâi : „Prea Cuviosului nostru Părinte Gherman ,…” apoi se face otpustul.

RUGĂCIUNE

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel Preaînţelept şi minunat în lucruri ! Căci din nemărginita-ţi iubire de oameni, Dumnezeu fiind a toată mângâierea şi nădejdea, ai binevoit a ridica dintre neamurile pământului chipuri de fii aleşi, care prin credinţă tare şi prin viaţă pilduitoare să fie candele ale credinţei care să lumineze pe oameni ca să nu se prăbuşească în întunericul cel mai din adânc al neştiinţei de cele dumnezeieşti şi al păcatului.
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri ! Căci primeşti cu bunăvoinţă mijlocirile sfinţilor bineplăcuţi Ţie, pentru nevoile de tot felul : duhovniceşti şi trupeşti ale nevrednicilor robilor Tăi, ce sunt învăluiţi de valurile vieţii pline de tot felul de ispite şi de poveri nenumărate.
Însuţi, Iubitorule de oameni, Domane, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi cele ale Sfântului Prea Cuviosului Părintelui nostru Gherman şi ale tuturor sfinţilor, primeşte acum smeritele noastre cereri şi ne izbăveşte pe noi de toată reaua întâmplare. Căci Tu ştii neputinţa firii omeneşti şi cunoşti trebuinţa fiecăruia. Primeşte dar, Prea Bunule Împărate, Stăpâne, rugăciunile noastre apărându-ne de tot răul şi dăruindu-ne cele spre mântuire. Ca pentru toate cele dăruite nouă în toate zilele vieţii noastre să te preaslăvim, dimpreună cu Fiul Tău cel fără de moarte şi cu Prea Sfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea în vecii vecilor.
Amin.

Theme by Claudiu